De vogel stand is groter op biologische boerderijen

Ooit was al het weidelandschap vol bloemen

Nederlandse boeren bezitten 2/3 van het Nederlandse landschap en bepalen dan ook voor het grootste gedeelte de natuurwaarde.

Het Nederlandse landschap is door de landbouw mechanisatie ( van het paard naar de trekker), drastische verandert. Kort naar de oorlog moest alles productiever omdat er veel voedsel nodig was. Kunstmest, nieuwe soorten en rassen, de ruilverkaveling, bestrijdingsmiddelen waren een uitkomst en zorgde dat er weer voldoende voedsel was voor iedereen. Wel moest de natuur hiervoor inleveren en maakte dat veel lievelijke bloemrijke graslandjes in grote rechthoekige weilanden veranderden zonder bloemen en kruiden en de grootschalige landbouw maakte met zijn kunstmest en bestrijdingsmiddelen, dat insecten geen leven meer hadden en verdwenen. Het karakterstieke Nederlandse mooie landschap verdween hiermee en daarbij voor een groot deel zijn natuurwaarde. Sins die tijd zijn we meer dan 50% van alle bloemen, insecten, kruiden, vogels e.d kwijt geraakt en het einde lijkt voor veel soorten al in zicht.

In 1975 was de helft van totaal van alle vogels te vinden op het boerenland. Momenteel is dat maar 20 procent. Nadat de overheid lange tijd aangestuurt heeft op produktie, prododuktie, zijn we eindelijk met een omkeer bezig en wordt steeds beter begrepen dat de natuur niet afhankelijk is van de mens, maar juist andersom. Als bijvoorbeeld de honingbij uitsterft, hebben we in de wereld bijna geen voedsel meer en zal er hongersnood onstaan. Elk diertje en plantje heeft een functie op aarde en bijhoort net tot de mens tot het ecosysteem dat we zo veel mogelijk in balance moeten houden. Natuurbeschermers, overheden en steeds meer ( biologische) boeren zijn daar van bewust en dan ook bezig om o.a de weidevogelstand te verbeteren.

Insecten en vogels. Maar door de veel te intensieve landbouw, waar volop bestrijding middelen (gif) worden gebruikt en de melkveehouderij, waar ze alleen enkele voedzame grassoorten inzaaien, die een hogere melk productie geven, is het aantal weide vogels sterk terug is gelopen.

Gevarieerde vegetatie

Kruiden en verschillende soorten gras zijn veel gezonder voor de koeien, maar geven minder melk per hectare, vandaar de boeren daar toch voor kiezen. Dit heeft als resultaat dat de weilanden nog maar weinig weide vogels hebben.

Voedsel te kort voor vogels

Voedseltekort en gebrek aan schuilplaatsen zijn er de oorzaak van dat veel vogels het einde van de winter niet halen. Veel akkers gaan kaal en zwart de winter in. Akkervogels hebben daar weinig te zoeken. Ook de weide vogels kunnen niet voldoende voedsel vinden om daar de winter door te komen.

Biodiversiteit hoger op biologische boerderijen

Met name Brits onderzoek heeft aangetoond dat de biodiversiteit op biologische landbouwbedrijven rijker is dan op vergelijkbare andere boerderijen. Ook het aantal vogelsoorten is er groter. Dat is ook niet verwonderlijk. Het gebruik van pesticiden en herbiciden leidt tot minder insecten en kruiden voor vogels. Biologische boeren maken liever – en dankbaar – gebruik van insectenetende vogels.

Een goede vogelstand is ook weer terug te krijgen

Het is niet nodig dat onze oer Hollandse vogels verdwijnen en we kunnen de natuur terugkrijgen op het boerenland en het uitsterven van weidevogels stoppen. Natuurlijk moeten ook biologische boeren speciale maatregelen nemen om de vogelstand op hun terrein te optimaliseren.
Gelukkig zijn Biologische boerderijen meer met de kwaliteit bezig dan de kwantiteit en staan (meer) naast de natuur.

Oplossing weide vogels

Door koeien te laten grazen op natuurlijke, bloemrijke weides, met veel insecten en waar genoeg ruimte is voor weidevogels, kunnen er een groter aantal vogels overleven en hun jongen groot brengen. Ook koeien eten daardoor meer gevarieerde gras soorten en kruiden waardoor ze gezonder zijn en de kwaliteit van vlees en melk zijn vanzelf ook beter.

Rondom de weilanden moeten vooral ook struiken en bomen staan of wel de oer Hollandse houtwallen, die veel bessen of zaden dragen. Deze geven ook schaduw in de zomer aan de koeien en beschutting in de winter.

Bescherming van akkervogels

Een ideaal akkervogel landschap kenmerkt zich door openheid en variatie in de vegetatie. De akkers hebben bloemrijke akkerranden, houtwallen, hier en daar een groepje bomen of struiken en wat water zoals een pool of een sloot met niet te steile oevers zorgt voor een groter en gezonder vogel bestand.

Akkerranden

– Akkerranden van minimaal negen tot twaalf meter breedte zijn nodig om akkervogels het jaar rond voldoende beschutting en voedsel te bieden. Akkerranden kunnen op verschillende manieren worden ingericht. U kunt bijvoorbeeld de randen wel inzaaien (met graan) maar niet te oogsten of de randen inzaaien met een bloemrijk of kruidenrijk akkermengsel.

– Er zijn verschillende soorten mengsels die ook verschillende soorten vogels aantrekken. Bijvoorbeeld mengsels met eenjarige of meerjarige kruiden, met veel bloemen of juist met grassen en met wilde inheemse vegetatie soorten.

Maak Nederland weer tot een land waar we trots op kunnen zijn.
Met weides en akkers, waar bloemen bloeien, grutto’s roepen, bijen af en aan vliegen en koeien vredig grazen.

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Wesley van der Linde

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen