Europese aanpak waterverontreiniging

De water zuiveringsbedrijven luiden de noodklok omdat er  te vaak te veel pesticiden in het oppervlaktewater zit. Het kost de water zuivering bedrijven steeds meer moeite en geld om het water uit rivieren te zuiveren van schadelijke pesticide of landbouwgif die nog jaarlijks toeneemt.

Tekort aan drinkwater

Doordat we voor een groot deel afhankelijk zijn van het oppervlakte water dat gebruikt wordt voor het drinkwater kan dit leiden tot een tekort aan drinkwater. Het kraan water zou te duur worden n zelf onmogelijk om nog te reinigen van deze giftige landbouw bestrijding middelen maar ook van mest.

De waterkwaliteit

We hebben in Brussel een aantal verplichtingen om na te komen wat de waterkwaliteit betreft en daar zijn we nog lang en na niet. Als we zo doorgaan zal de waterkwaliteit ook zeker niet worden verbeterd. Vanuit Brussel kan er een claim komen of boette van honderden miljoenen euro’s, daar we ons niet houden aan de afgesproken norm.

Vervuiling van bestrijdingsmiddelen

De advies commissie water geeft dan ook aan dat de vervuiling van bestrijdingsmiddelen stop gezet moet worden en niet past binnen de moderne milieu eisen. Deze geven ook aan dat dat de kosten moeten worden verhaald op de landbouw of de landbouw bestrijdingsmiddelen moeten worden verboden. De boeren of landbouwers geven aan dat de kostprijs onder druk wordt gezet door de afnemers (supermarkten) die de landbouw producten net boven de kost prijs onder druk afnemen en soms voor het tienvoudige in de supermarkt verkopen. Er zijn in Nederland drie tot vijf voedsel afnemers en die bepalen dus de prijs van ons voedsel.

De boeren

De voedsel verbouwers zijn dus gedwongen om tegen een zo laag mogelijke prijs te produceren. De boeren houden zich dus volgens zeggen aan de milieu eisen maar kunnen niet schoner en milieu vriendelijker produceren omdat ander het product te duur wordt en niet wordt afgenomen door de supermarkten.

Biologische producten

Biologisch is meestal duurder en de consument is geneigd om te kiezen voor het goedkoopste product. Hiermee houden we ons zelf voor de gek, daar we uiteindelijk de prijs moeten betalen om het milieu en daarbij het drinkwater weer op orde te krijgen. Paradoxaal is dus dat we denken goedkoop voedsel te kopen maar uiteindelijk meer geld kwijt zijn om het drinkwater, milieu en zelf gezondheid te bekostigen. De overheid zal dus maatregelen moeten treffen omdat de landbouwers, supermarkten en consumenten niet gaan doen.

”Nederlandse waterkwaliteit nog niet in orde, vooral landbouw veroorzaker watervervuiling”

Europese aanpak waterverontreiniging

Als in Duitsland schadelijke stoffen in de Rijn belanden, stromen deze stoffen via de rivier naar Nederland. Daarom gelden in alle landen van de Europese Unie (EU) dezelfde normen voor de kwaliteit van het water. Deze normen staan het Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Hierin staat onder meer:

Hoeveel zware metalen en andere stoffen er in het water mogen zitten

Welke soorten vis in het water moeten kunnen. In 2000 is op Europees niveau de Kaderrichtlijn Water (KRW) opgesteld met daarin eisen en normen voor de kwaliteit. De Europese Lidstaten moesten zelf aan die normen voldoen.

Hoe ze de KRW-normen willen bereiken mogen de lidstaten zelf bepalen

De Europese Commissie heeft in een mededeling voor Nederland vastgesteld dat het de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet gehaald heeft. Watervervuiling komt uit huishoudens, industrie, maar vooral uit de landbouw. Nederland loopt momenteel het risico om een boette te krijgen daar de water kwaliteit niet aan de norm voldoet.

Landbouwsector belangrijkste bron van verontreiniging

In Nederland is de landbouwsector de belangrijkste bron van diffuse verontreiniging. De Europese Commissie komt tot deze conclusie in haar voortgangsmededeling over de implementatie van de KRW in Nederland. De landbouw vormt een grote oorzaak van het niet halen van de gewenste waterkwaliteit, wat vooral komt door vervuiling door mest en bestrijdingsmiddelen.

Extra maatregelen nodig om waterverontreiniging te stoppen

De basismaatregelen in de Stroomgebieden blijken niet effectief genoeg om de gewenste waterkwaliteit in bijvoorbeeld rivieren te realiseren. Volgens de Europese Commissie moet er daarom in de Nederlandse Stroomgebiedbeheerplannen een heldere strategie komen rondom het gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Het moet voor de landbouwbedrijven expliciet duidelijk worden aan welke maatregelen ze zich moeten houden, welke stappen er nog genomen moeten worden en hoe aanvullende maatregelen worden gefinancierd.

De Europese Unie (EU)

Is een hot issue in het hedendaagse nieuws. Voor verschillende problemen wordt naar de EU gekeken voor een oplossing, of dat gaat om de opvang van de vele vluchtelingen of de financiële problemen van een lidstaat. Dit illustreert het grote belang en de macht van de EU. Veel grote problemen zijn grensoverschrijdend en kunnen alleen met behulp van een grensoverschrijdende organisatie opgelost worden. Een van de onderwerpen waarbij de EU een belangrijke rol speelt is milieuproblematiek. Uit onderzoek blijkt dat 66% van de Nederlandse milieuwetgeving is beïnvloed door Europees. Milieu is bij uitstek een grensoverschrijdend issue, aangezien de natuur zich niet aan nationale grenzen houdt. Een goede samenwerking tussen lidstaten is dan ook van essentieel belang om het milieu gezond te houden. Dit is zeker van toepassing op Nederland. Nederland heeft in vergelijking met andere lidstaten een klein oppervlakte. Wil Nederland de kwaliteit van het milieu in eigen land behouden en verbeteren, dan zullen ook de omringende landen hiervoor maatregelen moeten doorvoeren. Uniforme regelgeving vanuit de EU is voor de waterkwaliteit in Nederland van groot belang.

Milieubeleid

De EU kan haar belangrijke rol op het vlak van milieubeleid alleen waarmaken als zij de macht heeft om beleid voor haar lidstaten op te stellen en naleving af te dwingen. Europese wetgeving staat juridisch boven de nationale wetgeving van de lidstaten. Wanneer Europese en nationale wetgeving met elkaar in strijd zijn, moet de nationale wetgeving aangepast worden. Wanneer een lidstaat Europese regelgeving niet naleeft kan de Europese Commissie de lidstaat aanklagen bij het Europees hof.

Hoe komen die middelen in het water?

Hoe komen die gewasbeschermingsmiddelen nu in het oppervlaktewater? Het water grenst vaak aan land- en tuinbouwgebieden waar intensieve teelt plaatsvindt. Dus zo gek is het niet dat de schadelijke stoffen in het water verdwijnen.

Boeren houden zich aan de wet, maar hun werkwijze is belastend voor het milieu. Hoewel ze wel beter zouden willen, worden ze tegengehouden door de marktprijzen. Ze krijgen lage prijzen van de supermarkt, en duurzamer produceren kan alleen als ze meer geld krijgen.

Ingrijpen overheid

Juist over deze paradox schreef Hoogleraar politicologie Herman Lelieveldt het boek ‘De Voedselparadox’. Hij pleit voor ingrijpen door de overheid, de marges voor boeren zijn nu te klein en er ontbreekt een gelijk speelveld. De supermarkten hebben veel inkoopmacht waardoor het gebruik van bestrijdingsmiddelen onvermijdelijk blijft.

Biologisch voedsel

Natuurlijk zou biologisch voedsel wel weer zo logisch zijn daar de schade van vervuiling door de burger wordt betaald. Dit kan zowel betekenen financieel maar ook zijn gezondheid is in het geding. Subsidie voor goed voedsel ( biologisch) of een duurzame manier van voedsel verbouwen (zonder milieu belastende bestrijding middelen) zou ook een oplossing zijn.

Supermarkten

Zowel de consument als de producent zouden daar beter van worden. De overheid zal dit monopoly spel van de supermachtige supermarkten moeten door breken om eerlijke prijzen voor gezonde en milieu vriendelijke ( biologische) producten te krijgen.

Bijzonder

Niemand neemt zijn verantwoordelijkheid en de consument en producent hebben te weinig invloed op deze situatie.

Mogelijk kan Brussel hoge boetes gaan uitdelen

Daar Nederland zich opnieuw niet houd aan de Europese norm. Maar wie gaat die rekening dan weer betalen en zou het helpen om de politiek te veranderen.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen