De Nederlandse boeren zijn toe aan vernieuwing

Verhoging van de productie

Het steeds verder verhogen van productie in de industriële landbouw gaat gepaard met een enorme milieubelasting. Bovendien lukt het de boer ook steeds minder goed om de oogsten te verbeteren en stapelen steeds weer nieuwe problemen op. Bodemuitputting, mineralenverlies, ziekten en plagen en het verlies aan zoetwatervoorraden geven aan dat het roer om moet.

Nederlandse boeren zijn toe aan vernieuwing en moeten af van bulkproductie.
De meeste Nederlandse boeren overschrijden in alle opzichten de minimum eisen die nodig zijn voor een vee of landbouwbeleid, dat samen gaat met de natuur. Met de natuur op het boerenland gaat het namelijk dramatisch slecht; Zo is het fosfaat plafond bereikt en worstelt de Nederlandse boer met een nitraat overschot. Ook is de weidegang van koeien minimaal en wordt door de opheffing van het ” melk quotum” dit alleen maar minder. Ook de weidevogelstand bereikt een historisch laagtepunt.

We moeten af van de bulkproductie

De economische en ecologische crises op het Nederlandse platteland vragen om een moedige stap richting vernieuwing. We moeten vernieuwen en af van de eenzijdige bulkproductie die zich richt op de wereldmarkt. We moeten vernieuwen en op naar een evenwichtige productie, die in balans is met de natuurwaarden van het boerenland.Dat begint met steun aan de boeren die nu al relatief extensief werken en rekening houden met natuur zoals de biologische boeren.

Natuurlijk zijn er ook boeren die wel goed bezig zijn

Heel wat Nederlandse melkveehouders echter laten zien dat dat kan. Zij werken tegen de stroom in nog steeds grondgebonden en relatief extensief. Ze hebben de afgelopen tijd niet grootschalig geïnvesteerd in een hogere productie.

Ook is er een toenemende druk voor natuurboeren om het hoofd boven water te houden. Het agrarisch natuurbeheer biedt de boeren onvoldoende perspectief voor een langere termijn, terwijl ze dat wel verdienen. Ook hun melkprijs is gekoppeld aan de grillen van de wereldmarkt. Een betere melkprijs voorkomt dat de boeren gedwongen worden tot verdere intensivering die leid naar natuur onvriendelijke maatregelen.

Boeren die hun best doen om een fraai boerenland terug krijgen moeten worden gesteund Vandaag de dag zijn er problemen waar de natuurboeren mee worden geconfronteerd en hebben ze moeite om door te gaan met een natuurvriendelijke productie. De wil om in Nederland een fraai boerenland terug te krijgen, met weilanden vol bloemen, vlinders, weidevogels en houtwallen vol zingende geelgorzen waar lekkere en gezonde producten vandaan komen is door de overheid onder gewaardeerd. Deze boeren zouden de volle steun van de overheid moeten krijgen, maar ook van alle andere spelers in het ‘melkveld’: zuivelcoöperaties, retailer en uiteindelijk ook de consument. Deze boeren vormen het voorbeeld dat gepromoot moet worden om tot de noodzakelijke duurzame landbouw te komen.

Het huidige beleid leid tot een economische crisis in de melkveehouderij die níet kan worden opgelost met almaar doorgaande bulkproductie. Dat is een heilloze weg die onherroepelijk leidt tot een verdere achteruitgang van de biodiversiteit.

Oproep aan overheid en zuivelsector

De oproep aan de overheid is dan ook laten overheid en zuivelsector nu moed tonen en deze tijd gebruiken om samen met boeren en natuurorganisaties te werken aan een omslag naar een ecologisch duurzame landbouw. Dat begint met het bieden van betere kansen aan boerenbedrijven die nu al grondgebonden, relatief extensief werken en rekening houden met natuur.

Momenteel is er ook onverwacht steun te vinden uit de hoek van het WNF
Het Wereld Natuur Fonds (WNF) gaat zich voor het eerst bemoeien met landbouw. Nederlandse boeren worden gestimuleerd duurzamer te produceren. Als beginproject gaat het WNF met Friesland Campina melk op de markt brengen van boeren die rekening houden met broedende weidevogels op hun land. De aanpak is een omslag voor het WNF, dat tot nu toe was gericht op natuurbehoud.Het WNF is gaan inzien dat het verstandiger is om mét boeren te werken aan een mooi landschap en interessante natuur. Boeren beheren twee derde van Nederland en het WNF ziet ook wel in dat het belang dan ook groot is om samen te gaan.

Biologisch boeren

Uit onderzoek is gebleken dat de biologisch boer meer voldoening en plezier ervaart na over geschakeld te zijn van een industriële boeren bedrijf naar een biologische boeren bedrijf. Deze boeren ervaren dat de bodem en de gewassen niet langer tegen de natuur in druisen, maar mee gaan met de stroom in kracht en ontwikkeling. Het dierenwelzijn op zijn bedrijf zien ze met sprongen vooruit gaan en ook beleven ze voldoening bij het zien dat de natuur waarde toe neemt.

Hopelijk kunnen in de naaste toekomst meer en meer boeren weer af van de industriële landbouw en met onze steun en van de politiek overschakelen naar een biologisch boeren bedrijf waar ze trots op kunnen zijn.

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Guido Sparreboom

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen