Stijging zeespiegel ook fataal voor Nederland

Broeikaseffect

De gevolgen van droogte zijn overal in de wereld al zichtbaar maar wat doet Nederland. Als gekeken wordt naar de 13 warmste jaren die ooit op aarde gemeten zijn, komen deze allemaal voor in de afgelopen 15 jaar. Deze verwarming is het gevolg van het broeikaseffect en kan het leven op aarde fataal worden

Broeikasgassen de grootste oorzaak van klimaatopwarming

De waargenomen stijging van de temperatuur op aarde in de laatste 50 jaar is waarschijnlijk voor het grootste deel veroorzaakt door de toename van broeikasgassen.

Koolstofdioxide

Van de broeikasgassen draagt koolstofdioxide voor meer dan 60% bij aan de menselijke beïnvloeding van het klimaat. Koolstofdioxide komt vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas en bij ontbossing. Sinds het begin van de industriële revolutie (circa 1750) is de concentratie van koolstofdoxide in de atmosfeer met zo’n 38% gestegen. Meer dan de helft van deze toename vond plaats na 1970. Ook methaan, distikstofoxide en gehalogeneerde koolwaterstoffen komen vrij door menselijk handelen en dragen bij aan het versterkte broeikaseffect

We wijten al te vaak dat de klimaatveranderingen komen door El Niño.
2015 was opnieuw een recordjaar als het gaat om het klimaat. Hoewel het we hier in Nederland met oktober een derde te koude maand hadden, is het wereldwijd nog nooit eerder zo warm geweest. 2015 wereldwijd nog warmer dan ooit, maar ook 2014 was al een record jaar en zo gaan we elk jaar weer naar een nieuw record. De opwarming is vooral te wijten aan de uitstoot van broeikasgassen en de zeer sterke El Niño doet daar nog een schepje boven op. Bovendien veroorzaakt El Niño op veel plaatsen in de wereld extreem weer met grote gevolgen voor de bevolking. De El Niño is ook in 2016 krachtig met als gevolg dat in veel landen er droogtes optreden met name in Afrika.

Grote gevolgen

El Niño ontstaat gemiddeld eens in de drie tot zeven jaar. Grote hoeveelheden warmte, die in het water zijn opgeslagen, komen vrij en beïnvloeden het weer wereldwijd. Vooral de landen rondom de Stille Oceaan kunnen te maken krijgen met zowel hevige regenval als extreme perioden van droogte. Voor de economie, vooral voor de landbouw en de visserij, heeft dat grote gevolgen. Dit komt doordat oogsten volledig mislukken en het

Klimaatverandering

heeft grote gevolgen voor dieren, het weer en voor mensen,die nu al merkbaar zijn. Hittegolven, droogte, overstromingen, schade aan ecosystemen, bedreiging van de voedselproductie en schade aan de gezondheid worden naar verwachting in de toekomst heviger. Als we niets doen, sterft mogelijk een derde van alle plant- en diersoorten nog deze eeuw uit.
Gevolgen voor dieren

De temperatuur op aarde veranderen

Met het stijgen van de temperatuur op aarde veranderen de leefgebieden van dieren overal ter wereld.zeeschildpadden kruipen bijvoorbeeld aan land om in het zand hun eieren te leggen. Als de zeespiegel stijgt, komen hun broedstranden in gevaar. Ijsberen kunnen niet meer aan voedsel komen doordat de ijsschotsen met zeerobben waarop ze jagen smelten. Koraal wordt gebouwd door koraaldiertjes, die alleen daar kunnen leven waar het water precies de goede diepte en juiste temperatuur heeft. Als het water maar één graad opwarmt of de zeespiegel één meter stijgt, sterven ze. En met hen de koraalriffen en alles wat daar leeft.

Stijging zeespiegel ook fataal voor Nederland

De opwarming is dus voornamelijk het gevolg van het broeikaseffect en kan het leven op aarde fataal worden. De sneeuw en het ijs van de poolkappen op bijvoorbeeld de Noordpool en Groenland kan gaan smelten. Wanneer dit gesmolten landijs in de oceaan terechtkomt, stijgt de zeespiegel. Het gevolg hiervan is weer dat de zeespiegel zoveel zal stijgen, dat er over de hele wereld verschillende stukken land onder water komen te staan. Nederland zal hierbij niet gespaard worden. Sterker nog, meer dan de helft van ons land zal onder water komen te staan

Gevolgen voor het weer

De temperatuurstijging heeft een steeds groter effect op het weer. Langdurige droogtes, hittegolven, extreme regenval, overstromingen en krachtige orkanen komen nu al vaker voor. Gemiddeld genomen zal de temperatuur op aarde stijgen, maar plaatselijk kunnen de effecten heel verschillend zijn. In Noord-Europa stijgt het risico op overstromingen bijvoorbeeld, terwijl in Zuid-Europa de droogte toeneemt. Gevolgen voor mensen

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om het broeikaseffect. Met de stijging van de temperatuur nemen namelijk ook tropische plagen en ziektes toe. Ook sterven er meer mensen door hitte en ondervoeding. Doordat grote rivieren slinken, kunnen in droge en tropische gebieden de opbrengsten van de landbouw tot wel 20 procent lager uitvallen. Daarbij lopen miljoenen mensen extra kans op watertekorten.

Afrika

Een grote vluchtelingen stroom vanuit Afrika is mede op gang gekomen door watergebrek en zal aanhouden en toenemen zolang het niet verandert.

Nederland

maakt zich geen zorgen en de kolen centrales draaien nog volop en we zijn bijna de grootste vervuiler van Europa met onze uitstoot van fossiele brandstoffen.

Onze veeteelt maakt dat er niet beter op ( methaan) waardoor nog meer broeikasgassen vrij komen en het kappen van tropisch regenwoud voor veevoer zorgt voor een extra negatief effect op het klimaat. Meststoffen met stikstof dragen ook bij tot de uitstoot van distikstofoxide en we hebben net het melk quotum er af gehaald.

De verhoudingen van broeikas gassen

CO2 is het broeikasgas dat de mens het meest produceert en het veroorzaakt 63% van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. De concentratie in de atmosfeer is nu 40% hoger dan voor de industrialisering.

Andere broeikasgassen komen in kleinere hoeveelheden vrij, maar houden de warmte nog meer vast dan CO2, soms duizenden malen zo sterk. Methaan is verantwoordelijk voor 19% van de door de mens veroorzaakte opwarming, distikstofoxide voor 6%.

Temperatuurstijging

Als de temperatuur ten opzichte van het pre-industriële tijdperk met meer dan 2°C stijgt, kan dat volgens die wetenschappers leiden tot gevaarlijke en zelfs rampzalige veranderingen van het milieu wereldwijd. Daarom is de internationale gemeenschap het erover eens dat de opwarming van de aarde onder de 2°C moet worden gehouden.

Wetenschappers zeggen dat we voor 2050 de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd met 40-60% moeten terugbrengen om de gevaarlijkste klimaatverandering tegen te houden. Als we rekening houden met het feit dat de rijke landen meer hebben gedaan om het probleem te veroorzaken en dat de arme landen nog ruimte moeten hebben om te groeien, zouden we in een rijk land als Nederland zelfs 60-80% minder broeikasgassen moeten uitstoten.

Wind, zon en biomassa

Zijn voorbeelden van schone energievormen ook wel duurzame energie genoemd. Daarbij worden geen fossiele brandstoffen verbruikt, waardoor er geen extra CO2 in de atmosfeer komt. Kernenergie wordt door sommigen genoemd als oplossing van het klimaatprobleem omdat er weinig CO2 bij vrijkomt. Echt duurzaam is deze vorm van energie niet omdat er weer nieuwe milieuproblemen ontstaan door het gevaarlijke kernafval.

Nederland ongeveer de helft van alle gebruikte energie in Nederland wordt opgewekt door het verbranden van aardgas. De rest komt voornamelijk van aardolie en steenkool. Slechts 1,4 % van alle energie in Nederland komt van schone bronnen! Goed nieuws is dat al 45% van de huishoudens elektriciteit uit groene stroom gebruiken.

Het energieverbruik in Nederland

Is de laatste jaren steeds verder gestegen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het toenemende energieverbruik van huishoudens, de industrie en de groeiende hoeveelheid verkeer. Nederland en andere Westerse landen verbruiken veel meer energie dan ontwikkelingslanden. Zo gebruikt een Nederlander gemiddeld ruim 4 keer zoveel energie als een Braziliaan, bijna 7 keer zoveel energie als een Indonesiër, 16 keer zoveel als een Ethiopiër en 32 keer zoveel als een inwoner van Bangladesh. Maar wij verbruiken ook nog steeds ruim twee keer zoveel energie als andere Europeanen zoals Polen en Bulgaren.

Wat u of ik er aan kan doen is wel duidelijk en hopelijk zullen er meer maatregelen worden getroffen vanuit de overheid. Zo zouden ze kunnen stoppen met subsidie te geven aan producenten van mega stallen voor de vlees consumptie en dit te stoppen in zonnecollectoren, waardoor het voor de burger goedkoper wordt om deze ook zelf aan te schaffen.

Leef je leven, leef bewust

Nederland heeft afgesproken 6% minder uit te stoten. Om dat te halen neemt de overheid maatregelen die er bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat fabrieken proberen energie te besparen en energiezuinige producten te maken, dat energiebedrijven meer groene stroom gaan produceren, dat huizen energiezuinig gebouwd worden, dat consumenten groene stroom gebruiken, etc.

Er moet nog veel gebeuren om de drastische reducties in onze uitstoot van broeikasgassen te realiseren. Daarvoor is de inzet van overheid, bedrijven en burgers hard nodig. Gelukkig is er veel mogelijk op het gebied van energiebesparing en duurzame energie om dit te realiseren.

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Guido Sparreboom

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen