VVD wil de stikstofcrisis oplossen ten kosten van de natuur

Het kabinet heeft weer eens wat uitgedacht om voor de stikstof crisis een oplossing te vinden. Inplaats van de machtige bouw, vervoer of landbouwsector aan te pakken zodat de luchtvervuiling wordt vermindert, pakt het de meest zwakke schakel aan, die toch al de gevolgen moest dragen: de natuur zelf! Lekker laf!

Zo wil het kabinet de beschermde status van sommige natuurgebieden schrappen. Dat staat in de plannen om de stikstofcrisis aan te pakken die het kabinet vandaag vrijdag 13 november presenteerde. Minder natuur. Terwijl we in eerste instantie in deze crisis zitten, omdat de natuur in Nederland sterk achteruit gaat!

De natuur levert geen bijdrage aan de maatschappij, of toch?

Het kabinet wil economische ontwikkeling rond natuurgebieden verruimen, door de belemmerende werking ervan te verminderen. Zo probeert het huidige kabinet de laatste natuur van Nederland te laten ‘vallen’ voor het economische belang.

Het Nederland kabinet probeert hiermee de stikstof problematiek op te lossen en gaat er aan voorbij dat niet alleen de natuur in Nederland wordt bedreigd door stikstof, maar ook de gezondheid van veel mensen. Veel mensen hebben longproblemen, ook door stikstof!

Ook onze kinderen en de toekomst van deze kinderen hangt samen met politieke besluiten die nu worden genomen. Bij de helft van de Nederlandse kinderen met astma die woont in een stad, is de ziekte veroorzaakt door uitlaatgassen. Nergens ter wereld is het aantal relatief zo hoog als in Nederland en België. Dat blijkt uit een onderzoek van het medisch tijdschrift The Lancet en bevestigt het Longfonds aan ZEMBLA.” Ook de klimaatmaatregelen die Nederland had moeten nemen, komen met dit soort maatregelen niet verder. ‘Het is het paard achter de wagen spannen’ en negeren van feiten.

Nederland maakt zijn negatieve VOC-reputatie weer waar in Europa

Nederland is een van de meest vervuilende landen van Europa en deze politieke besluiten zijn duidelijk een voorbeeld hoe onze VOC-mentaliteit werkt, namelijk: probeer de stikstof problematiek te omzeilen en laat economische belangen voor gaan.

Hoe is het met de natuur gesteld in onze wereld waar we deel van uit maken?

Van de naar schatting acht miljoen plant- en diersoorten op aarde, worden er ongeveer een miljoen met uitsterven bedreigd. Dat kan in veel gevallen al binnen enkele tientallen jaren gebeuren. Ook Nederland vervuild de bodem, het water en lucht en dit heeft consequenties tot ver over onze landgrenzen. Ook door Nederlandse multinationals staat de natuur in andere landen, op deze wereld bol onder druk. Nederland zou zijn verantwoording moeten nemen en vergaande maatregelen moeten treffen om dit tegen te gaan. Natuur is in het belang van dier en plantensoorten, maar ook onze belangrijkste factor om te kunnen overleven op deze planeet. Nederland zou dus als rijk land en met veel kennis en een beetje macht, zijn verantwoording moeten nemen.

Wereldwijd is het aantal dieren in het wild sinds 1970 gedaald met gemiddeld 60 procent
In Nederland zijn weidevogels op grote schaal het slachtoffer van het oprukken van landbouw en industrie en de insecten verdwijnen door de vele insecticiden die gebruikt worden in de landbouw. Zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar het belang van onze natuur is van groot belang en moeten we kosten wat het kost beschermen.

Als we blijven doorgaan zoals we dat de afgelopen 150 jaar deden dan zal de klimaatopwarming gigantische schade toebrengen aan de gehele wereld bevolking. Door de economische groei voor de natuur en gezondheid van mensen te laten gaan, maak je dat de natuur, de gezondheid van mensen en de wereldbevolking in gevaar wordt gebracht. Toekomstige generaties zijn vooral het kind van de rekening. Je moet het moet omdraaien: de natuur is de basis van onze economie en onze maatschappij.

Stikstof problematiek

Voor de Nederlandse natuur en de gezondheid van mensen is de stikstof problematiek een groot probleem. Stikstof veroorzaakt vergrassing in natuurgebieden, omdat de vrijgekomen stikstof afkomstig van mest of verkeer neerslaat in natuurgebieden, wordt de grond verrijkt. Veel (zeldzame) plantensoorten als heide, die schrale grond moeten hebben, verdwijnen hierdoor. Stikstofdepositie veroorzaakt ook verzuring van de bodem in de natuur (gebieden) wat slecht is voor grotere boomsoorten. Door de droogte gaan veel bomen dood, maar ook het effect van verzurende meststoffen als stikstof ( ammoniak) verzuurd de bodem en maakt dat veel bomen dood gaan. Door stikstofdepositie wordt de bodem zuur en spoelen basische kationen (kalkhoudende deeltjes) uit de bodem, waardoor de toplaag verzuurt. Het gevolg hiervan is dat een boom daardoor minder calcium en kalium kan opnemen, waardoor die wegkwijnt. Daarnaast speelt die verzuring een belangrijke rol bij de verstoring van de schimmelhuishouding. Mycorrhizaschimmels die samenleven met bomen. Hierdoor is in Nederland veel eikensterfte, vooral op Brabantse zandgronden met een pH-KCl van 3 tot 4, maar ook in de Noordoostpolder met een pH tussen de 6 en 7.

Nederland moet met goede maatregelen komen

Het kabinet wil nu als oplossing, (november 2019) de economische ontwikkeling rond natuurgebieden lostrekken door de belemmerende werking ervan te verminderen. Kortom, de stikstof problematiek negeren en voorbij gaan aan de natuur en de gezondheid van mensen. Het Nederland kabinet probeert opnieuw de economische belangen voor te laten gaan en het grote probleem van te veel stikstof te negeren

Nederland heeft minder dan 15% natuur

Volgens cijfers van de Europese Unie heeft Nederland ruim 160 Natura 2000-gebieden, waarmee het in Europees verband bij de achterhoede hoort. Wat aantal betreft is Duitsland koploper in Europa. De oosterburen hebben 5200 natuurgebieden onder de hoogste beschermingsnormen.

Natura 2000-gebied zou een beschermde status hebben binnen Europa

Zo’n  13,4 procent van Nederland is Natura 2000-gebied, waarvan een groot deel in zee ligt. Daarmee staat Nederland op plaats 19 van de 28 EU- landen. 13,4%  is ook niet veel vergeleken met het gebruik van de  bodem van Nederland. Zo is bijna 67% van onze grond in gebruik voor de land- en tuinbouw. Ongeveer 18 % is bebouwd, met onder andere woningen, wegen en bedrijventerrein. Dan blijft er nog 15% over voor bos en open natuurlijk terrein zoals duinen, stuifzanden, heide en moerasgebieden. Maar deze categorie is niet allemaal ‘vrije’ natuur. Hier worden ook de bossen meegerekend die gebruikt worden voor bijvoorbeeld de productie van hout.

De Natura 2000-gebieden hebben een speciale bescherming status en er mag alleen gebouwd worden als dit niet schadelijk is voor de natuurdoelen waarvoor dat gebied is aangewezen. Maar het wil niet zeggen dat er niet of nooit gebouwd mag worden naast of zelfs in een Natura 2000 gebied. Als er ergens in een Natura 2000 gebied orchideeën groeien die beschermd zijn dan mag er net buiten dit gebied best zware industrie komen, mits de uitstoot niet slecht is voor de groei van de Natura 2000-gebieden. Ook deze beschermde status is dus kwetsbaar en geeft geen garanties voor de toekomst.

Om hoeveel % Natura 2000 gebieden gaat het in Nederland?

Als we zoeken naar de cijfers blijkt dat niet eenvoudig. Uit de Natura 2000-barometer van de Europese Commissie lezen we dat in Nederland 13,3% van het landoppervlak Natura 2000-gebied is. Maar dat is inclusief al de grote wateren zoals de kustgebieden, de Waddenzee, het IJsselmeer en de grote rivieren. Naar schatting blijft na aftrek van al dat water ongeveer 8% land over.

Volgens het biodiversiteitsverdrag van de Verenigde Naties moet ieder land in 2020 17% van zijn landoppervlakte (inclusief water) reserveren als natuur. De aankomende jaren moet er natuur bijkomen om aan deze doelstelling te voldoen. Het Rijk heeft deze taak, om meer natuur te creëren, aan de provincies overgedragen. En het is nu maar de vraag of de provincies deze taak voortvarend genoeg gaan uitvoeren. Juist op provinciaal niveau zijn er conflicterende belangen tussen natuur- en economische ontwikkeling. De afweging wordt lastiger. Het is dan aan de bestuurder of de belangen van de natuur leidend blijven.’

Wat wil het kabinet met de Natura 2000-gebieden

Als het aan het cabinet ligt komen er voorlopig geen nieuwe Natura 2000-gebieden. Natuurgebieden waarvan de bescherming zelfs met de meest strenge maatregelen nauwelijks kan worden gewaarborgd, krijgen mogelijk een andere status. De aanwijzingsbesluiten van de huidige Natura 2000-gebieden worden opgeschoond, zodat de bescherming zich beperkt tot wat de Europese Vogel-en Habitatrichtlijn vereist.

Wat wil GroenLinks, wat wil de VVD

Maar onze beschermde natuurgebieden mogen niet uitgeruild worden voor dit VVD-idee: het idee dat als je geen natuurgebieden hebt, je ze ook niet hoeft te beschermen. De natuur is niet het probleem, de stikstofuitstoot is het probleem. Ondanks Groen Nieuws zich normaal niet politiek bezig houden, moeten we ons verzetten tegen de verkondigde maatregelen van de VVD. GroenLinks (Jesse) is dan ook een petitie begonnen met: Geef de natuur een stem!

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen