Waarom de klimaattop in Parijs zo belangrijk?

Parijs 2015 de belangrijkste klimaattop ooit

Waarom de klimaattop in Parijs zo belangrijk is. Eind 2015 vindt in Parijs misschien wel de belangrijkste klimaattop ooit plaats. Tijdens deze top wordt door wereldleiders aangegeven hoe we onder de 2 graden extra temperatuurstijging van de aarde blijven. In een nieuw klimaatverdrag moet ieder land vervolgens zijn bijdrage leveren aan het beperken van verdere klimaatverandering.

Om de wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal 2 graden

Celsius te beperken, moeten landen ingrijpende maatregelen nemen. Het gaat dan met name om het fors verminderen van het verbruik van fossiele brandstoffen. En dat is absolute noodzaak. Het Internationaal Energie Agentschap beschrijft dat we in het huidige tempo op weg zijn naar een wereld die over twintig jaar al twee graden warmer ís en aan het eind van deze eeuw mogelijk zelfs vier tot zes graden warmer – met alle sociale, ecologische en economische risico’s van dien

Nederland haalt momenteel nog voor 95 procent zijn energie uit fossiele brandstoffen.

In Nederland zorgen fossiele brandstoffen

(olie, aardgas en steenkool) voor zo’n 95 procent van de energieconsumptie. Deze energiebronnen zijn niet duurzaam, omdat de voorraden eens uitgeput zullen raken. Bovendien zorgt het verbruik van deze brandstoffen voor hardnekkige milieuproblemen als luchtvervuiling en klimaatverandering.

Europa 2020

De Europese Unie (EU) heeft in 2010 het 10-jarenplan Europa 2020 opgesteld. Hierin staan afspraken over economische groei en werkgelegenheid. Nederland heeft besloten bij dit plan 20% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990.

Dit zou dus betekenen dat we geen 95 procent uit fossiele brandstoffen halen in 2020 maar 75 procent. Dit is lang niet genoeg, zeker niet als we in 2050 ( lees hieronder) vrij moeten zijn van fossiele brandstoffen.

De regering streeft ernaar om Nederland in de verre toekomst (2050) onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. Dat wil zeggen dat alleen nog hernieuwbare energiebronnen gebruikt worden. Door het gebruik van duurzame energiebronnen zoals biomassa en windenergie, moet Nederland de huidige afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen. Daarnaast moet ook het verbruik van energie structureel omlaag. De overheid streeft daarom naar een radicale wijziging in de wijze waarop we als samenleving energie opwekken, beheren en verbruiken.

Duurzame energie is beter voor het milieu

En het maakt Nederland minder afhankelijk van olie, kolen en gas. De Rijksoverheid stimuleert daarom bijvoorbeeld het gebruik van zonnepanelen en de bouw van windmolens. In 2020 moet 14% van alle energie duurzaam zijn. CO2-handel en CO2-opslag moeten de uitstoot van broeikasgas verder verminderen.

Gelukkig zijn wij Nederlanders dan ook actief bezig om de CO2 te verlagen, maar nog steeds hekkensluiter van Europa ofwel we behoren tot een van de rijkste landen van Europa, maar we verliezen het terug dringen van CO2 van minder bedeelde landen van Europa.

Nederland is ook geen koploper om te investeren in het milieu, maar lopen ook een geweldige kans mis indien ze niet proberen bij te blijven in innovaties van de toekomst ofwel innovaties in duurzame energie. Hier ligt onze economische toekomst waar we flink aan kunnen verdienen.

Windmolens in China

Hoewel China nog steeds bekendstaat om een grote voorliefde voor kerncentrales, is het land tegelijkertijd in razend tempo windmolens aan het bouwen. Vorige week werd bekend dat de windmolens in het Aziatische land inmiddels meer energie produceren dan alle Amerikaanse kernenergiecentrales bij elkaar. Dat is genoeg om 110 miljoen huishoudens van stroom te voorzien, en dat aantal moet in 2020 ook nog eens verdubbeld zijn.

De ‘groene wind’ die in China is ontstoken heeft bovendien voordelen voor andere landen, zegt Teuling. “Sinds China zonnepanelen maakt zijn die wereldwijd een stuk goedkoper geworden, ook in Nederland en de rest van Europa.”

Nederland heeft veel belang bij fossiele brandstoffen. We hebben veel inkomsten uit olie en gas. Hierdoor hebben we geen haast met de vermindering van onze CO2 uitstoot. Wij kiezen als Nederlanders dan ook maar voor dijkverhoging en denken even niet aan de landen die te maken hebben met droogtes.

20 miljard euro voor stevigere dijken

Nederland gaat de komende 30 jaar ongeveer 20 miljard euro investeren in nieuwe maatregelen om het land te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoetwater. Het deltagebied rond Rotterdam, waar Rijn en Maas uitmonden in zee, krijgt stevigere dijken. Het deltagebied is volgens de opstellers van het Deltaprogramma 2015 een van de kwetsbaarste plekken van Nederland. De gevolgen van een dijkdoorbraak veroorzaken daar enorme schade. Verder wordt vooral in het Rivierengebied fors geïnvesteerd in sterkere dijken. In dat poldergebied zullen bij een overstroming veel mensen verdrinken.
1500 kilometer dijk versterken

Volgens de Unie van Waterschappen moet van de in totaal 3700 kilometer dijk in Nederland 1500 kilometer worden aangepakt om ons land veiliger te maken tegen overstromingen.

Versterken van de dijken gaat 7 tot 9 miljoen euro per kilometer dijk kosten. In totaal vergt de hele klus 15 miljard euro. De waterschappen en het Rijk hebben afgesproken om tot 2028 jaarlijks ieder 181 miljoen euro te investeren. De Unie wil die regeling liever verlengen tot 2050, als het hele Deltaprogramma is uitgevoerd.

Watertekort tegengaan

Om ervoor te zorgen dat landbouw, industrie en natuur altijd kunnen blijven beschikken over voldoende zoetwater is 470 miljoen euro nodig. Het Rijk investeert tot 2021 150 miljoen euro, de rest van het geld brengen de waterschappen en direct belanghebbenden op. Voor de hoge zandgebieden, zoals de Brabantse Peel waar bij droogte snel sprake is van een watertekort, wordt een nieuwe aanpak bedacht. Ook komen er maatregelen om de verzilting van delen van de Randstad tegen te gaan. Verzilting ontstaat doordat brak water uit diepere aardlagen in polders omhoog komt.

Zand opspuiten, waterbestendig bouwen

Om de kustlijn op zijn plek te houden wordt zand op de stranden gespoten. Het IJsselmeer moet als zoetwaterbuffer gaan functioneren. Daarom krijgt het meer een flexibel waterpeil met pompen in de Afsluitdijk.

Nederland moet ook waterbestendig gaan bouwen, omdat water altijd ruimte nodig zal hebben. In 2050 moet het land klaar zijn voor klimaatveranderingen.

Stijging van de zeespiegel

Het nieuwe Deltaplan is gemaakt, omdat er steeds meer mensen achter de dijken wonen en daar ook steeds meer bedrijvigheid is. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel, komt er vaker hoogwater in de rivieren of is het extreem warm en droog. In het nieuwe plan is afgewogen op welke plekken veel slachtoffers zouden kunnen vallen bij een dijkdoorbraak of waar veel schade zou ontstaan. Voor elke Nederlander mag de kans op overlijden door een overstroming niet groter zijn dan 0,001 procent. Misschien zijn de maatregelen wel verstandig daar de opwarming van de aarde niet zomaar te stoppen is of te verminderen is. Maar het is niet verstandig is om de kolencentrales open te houden ( denk ook aan warme landen die hieronder lijden) of om veevoer(Soja) te blijven importeren waar regenwoud voor moet wijken ( verbranden van hout zorgt voor toename CO2) etc. Nederlanders denk GLOBAL en wees bewust van onze wereld.

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Wesley van der Linde

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen