Wat is het nadeel van het injecteren van mest

Injecteren van mest of in de stank

Den Haag heeft het de Nederlandse boeren verplicht om drijfmest te injecteren omdat dit de uitstoot van amoniak (en omzettingen: NOx) zou terugdringen. In Duitsland is mest injecteren verboden. Ondanks het injecteren behoort de NOx depositie in Nederland tot de hoogste van Europa. Er spelen echter veel factoren een rol in de milieuhygiëne van het Nederlandse mestbeleid.Stockfoto: het verplichte injecteren van mest op een weiland door een landbouwmachine van wegen het milieu en de mest quotum

Het verplichte injecteren van mest op een weiland door een landbouwmachine van wegen het milieu en de mest quotum

Overzees geproduceerde veevoer

(veelal soja), dat via de Rotterdamse haven binnenkomt, meer mineralen bevat dan de Nederlandse bodem kan opnemen c.q. dan de planten op de akkers kunnen opnemen. Conclusie: de mineralenkringloop is ernstig verstoord, de soja akkers worden uitgeput en de Nederlandse akkers raken oververzadigd. Injecteren van teveel mest verplaatst het NOx-probleem van lucht naar grondwater.

Ten tweede is mest van dieren die stikstofrijk (eiwitrijk) voer krijgen anders dan mest van dieren die stikstofarm voedsel krijgen. Veel kringloopboeren voeren zo stikstofarm dat de mest van hun koeien aantoonbaar minder NOx-uitstoot oplevert, zelfs als er bovengronds wordt uit gereden.

Ten derde is drijfmest sowieso niet de beste manier om mest op te vangen. Onder in zo’n mestkelder vinden altijd anaerobe omzettingen plaats waardoor blauwzuurgas en het nog giftigere H2S ontstaan. H2S heeft de geur van rotte eieren en de evolutie heeft er niet voor niets toe geleid dat we dit al in zeer lage concentratieskunnen kunnen ruiken. Het injecteren van dit soort mest levert voor veel bodemleven acuut toxische omstandigheden op. Je ziet vaker dat er meeuwen achter de mestinjecteur vliegen. Ze eten de gifgas ontvluchtende regenwormen op.

Kringloopbedrijven kiezen daarom vaker voor een potstal, die waardevolle stalmest oplevert, heel geschikt om de bodem en het bodemleven te voeden. Humus en bodemleven speelt een cruciale rol in de bufferwerking en het gezond houden van de bodem en een gezonde bodem levert gezonde planten. Gezonde planten vormen voedsel voor mens en dier die van nature gezonder zijn. Gezondere dieren leveren evenwichtige en gezonde producten die bovendien lekkerder zijn. En alleen van melk van zulke dieren kan ik de mooiste en lekkerste kazen maken. Lof en steun aan de boeren die dat mogelijk maken!

Het verplicht injecteren van mest heeft nauwelijks effect heeft in de vermindering van ammoniak uitstooien.

Wat eerder door de brave wetgevers wel werd beweerd blijkt nauwelijks op wetenschappelijke basis te zijn gebaseerd. Meer dan 20 jaar lang zijn de boeren hier de dupe van geweest en met name kennis mogen maken met het harde repressieve beleid dat de handhaving van deze wetten met zich meebracht.

Het is algemeen bekend dat als pathogene organismen slecht bestand zijn tegen zonlicht en zuurstof . Als drijfmest via mestinjectie of zodenbemester in de grond wordt gestopt kunnen deze pathogene organismen overleven. In februari 2009 is er een rapport verschenen wat dat onderzocht heeft. Het rapport: ‘Percolatie en overleving van escherichia coli O157:H7 en salmonella enterica seovar typhimurium in grond met gecontamineerde koemest of drijfmest’ laat zien dat deze bacteriën gemakkelijker overleven en uitspoelen als mest wordt ingewerkt. In het rapport staat het volgende citaat: In Nederland is injectie van vloeibare mest verplicht om reductie van ammoniakemissie te bewerkstelligen. Mestinjectie wordt zowel toegepast op grasland als op akkervelden (met inbegrip van akkers met groente), ongelukkigerwijs gaat deze praktijk gepaard met relatief hoge risico’s van percolatie en overleving van in de bodem aangebrachte pathogenen. Alle planten werken in principe samen met het bodemleven. Planten brengen suikers via de wortels in de bodem als voeding voor het bodemleven en in ruil daarvoor krijgt de plant vitaminen en mineralen. Deze samenwerking is duidelijk in beeld gebracht door elektronen microscopen en op film te zien. Onder anaërobe omstandigheden wordt dit proces verstoord. Uit bovenstaande blijkt dat men anaërobe verrottingshaarden in de bodem ten alle tijden moet zien te voorkomen. Als mest middels emissie arm uitrijden in de bodem wordt gebracht veroorzaakt dit juist een anaëroob milieu wat vermindering van kwaliteit van planten veroorzaakt.

Wat is het nadeel van het injecteren van mest?

Iedereen weet dat drijfmest afkomstig van zoogdieren zoals varkens, koeien en pluimvee niet bepaald het meest schone materiaal is in bacteriologisch opzicht. Sterker nog, de gierkelders bij de boeren vormen een aardige kweekbak voor resistente bacteriestammen als gevolg van het meespoelen van uitbundige hoeveelheden overtollig antibiotisch materiaal. De EHEC uitbraak is hier een voorbeeld van, doordat een specifieke Coli stam zich kon door ontwikkelen tot een zeer resistente rotzak.

Er kleven drie stevige nadelen aan het injecteren van drijfmest:
Kostprijsverhogend. De mestinjecteurs, die best allemaal ingenieus ontworpen zijn, vergen hoge investeringen die door de boeren toch opgebracht moeten worden
Anaëroob (zuurstof loos)bederf is gevaarlijk in de grond. Het onderzoek maakt ook melding dat grond verzuurt en zo dood als een pier blijkt wanneer de mest geïnjecteerd wordt. Best wel logisch. De laatste stap van het mineralisatieproces vindt maar uiterst moeizaam plaats. Iedere beginnend microbioloog weet dat aërobe (waar zuurstof betrokken is) omzettingsprocessen snel 5 maal efficiënter en sneller verlopen dat onder zuurstofarme, anaërobe, omstandigheden. Verder is het bederf onder zuurstofloze omstandigheden vaak veel gevaarlijker dan gewoon aëroob bederf. Clostridium Spp. is een beruchte groep anaërobe bederfbacteriën die zo’n beetje het meest sterke toxine botuline kunnen produceren.

Hoge kiemdruk van de landbouwgrond. Dit is wellicht de belangrijkste reden om het injecteren van mest per direct te verbieden. Mijn kruistocht hertegen duurt nog maar 10 jaar. Bij het normaal uitrijden van de mest kan het zonlicht aanzienlijke hoeveelheden bacteriën afdoden. Wij zien in onze microbiologische onderzoeken een duidelijk verband van kiemgetal reductie onder invloed van zonlicht. Op een mooie zomerse dag vinden wij veel minder micro organismen in de lucht dan wanneer het een sombere bewolkte dag is. Wij hebben bijna steriele buitenlucht kunnen meten, terwijl de metingen op een sombere dag snel een 50-voudige kiemdruk verhoging lieten zien.

De mestbacteriën

De land- en tuinbouw sector heeft veel last van de mestbacteriën.
Door juist aandacht te besteden aan kiemdrukverlaging (vermindering ziekte verwekkers) in de primaire sector kan veel ellende in het verdere verkoop van de voedselketen bespaard worden. Feit is wel dat controle op de kiemdruk in het begin van de voedselketen resulteert in drie belangrijke voordelen voor wat betreft de voedselveiligheid van de consument.

1. Langere houdbaarheid van de eindproducten. Denk hierbij vooral aan de koelverse producten.
2. Minder bacteriën in de voedselketen en daardoor ook pathogenen, bijvoorbeeld salmonella, E-coli, Clostridia soorten en Listeria.
3. Minder infectierisico’s voor het personeel dat in de primaire sector werkt en wellicht daardoor minder uitval door ziektedagen.

Spinazie is een vollegronds groente dat dicht bij de vervuilde bodem groeit.
Vooral na een regenbui wil er veel bacteriologische contaminatie optreden. Gelukkig wordt spinazie meestal gekookt die deze bacterien vrijwel allemaal onschadelijk maakt. Spinazie is een vollegronds groente dat dicht bij de vervuilde bodem groeit. Vooral na een regenbui wil er veel bacteriologische contaminatie optreden. Gelukkig wordt spinazie meestal gekookt die deze bacterien vrijwel allemaal onschadelijk maakt.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen