Welke voordelen heeft energie uit aardwarmte?

Biogas productie, energie uit getijden en aardwarmte

Op dit moment wordt er veel onderzoek gedaan om biogas, ook wel groengas genoemd. Nu de aardgasbel in Slochteren steeds leger raakt, worden deze alternatieven belangrijker ter vervanging van aardgas.

Biogas

Is een gasmengsel dat ontstaat als gevolg van biologische enzymatische processen. De hoofdbestanddelen van biogas zijn methaan en kooldioxide. Het gas ontstaat als gevolg van vergisting ( een anaërobe proces) van organisch materiaal zoals mest, rioolslip, actief slib of gestort huisvuil. In het laatste geval spreken we van stortgas. Als restproduct blijft over (het natte eindproduct). Een voorbeeld van een biogas dat op natuurlijke wijze ontstaat is moerasgas. Vanwege de biologische oorsprong is biogas een duurzame energiebron. Het gebruik van (gereinigd) biogas wordt daarnaast aangemoedigd vanwege de gunstige verbrandingseigenschappen van methaan. Ook kan door gebruik van het biogas het vrijkomen van methaan (een sterk broeikasgas) worden beperkt.

Op welke manier wordt biogas benut?

Biogas wordt gemaakt uit de biomassa. (Natuurproducten zoals: mest, groenafval en afvalhout.) Het kan handig thuis worden aangelegd. Omdat er veel manieren zijn om energie op te wekken uit biomassa, moet er nog tamelijk veel onderzoek gedaan worden naar manieren om dit het snelste, gemakkelijkste, en voordeligste te doen. Men doet daar dus nog veel onderzoek naar.

Het hergebruik van afval door biogas op te wekken

Op dit moment is 15 % van het wereldsenergiegebruik energie opgewekt uit biomassa. Er worden nog veel soorten afval hergebruikt of gerecycled. Misschien worden deze soorten afval in de toekomst ook gebruikt om energie mee op te wekken, door middel van verbranding of vergassing. Maar men is nu ook aan het onderzoeken of er vloeibare brandstof van biomassa gemaakt kan worden, voor als de aardolie op raakt.

Biogas kan gebruikt worden in derde wereldlanden, omdat de mensen die daar wonen niet veel technische kennis daarvoor hoeven te hebben en het is eenvoudig te maken. Zo kunnen ze met bijvoorbeeld mest hun fornuis gebruiken, zonder daarvoor bomen te kappen.

Rijden op biogas

Rijden op biogas of groengas is (bijna) net zo schoon als elektrisch rijden én vaak beter betaalbaar, zeker in aanschaf. Biogas is een duurzame variant van aardgas, die gemaakt wordt van biologische producten. Het kan bijvoorbeeld gemaakt worden van groente- en fruitafval, of van dierenmest. Wetenschappers ontdekten zelfs dat er biogas gemaakt kan worden van de maag-darm bacterie E.coli ! Biogas heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo is het schoner, stiller, slijt de motor veel minder en stoot het 90% minder CO2 uit dan aardgas. Daarnaast is het goedkoper dan bijvoorbeeld benzine. Als je bijvoorbeeld 15.000 kilometer per jaar rijdt, kost dit je ongeveer €1.800 aan benzine of €1.250 aan diesel. Rijd je op groengas, dan kost hetzelfde aantal kilometers afleggen je net wat meer dan €900.

Welke voordelen heeft biogas in het algemeen

– Biogas heeft de volgende voordelen:
– Het besparen op transportsystemen van energie, bijvoorbeeld het niet aan hoeven te leggen van gasleidingen naar afgelegen boerderijen.
– De afgewerkte mest stinkt nagenoeg niet meer.
– In crisistijd ben je verzekerd van brandstof.
– Als er in de biomassa aanwezig ziektekiemen en onkruidzaden zijn, worden die onschadelijk en dus onwerkzaam door de verbranding.

Welke nadelen heeft biogas?

– Bij de omzetting van biomassa in biogas dus elektriciteit komen schadelijke stoffen, zoals: zware metalen (fluor en chloor) vrij. Deze dragen bij aan de zure regen.
– Afvalhout kan bijvoorbeeld chemicaliën bevatten die vrijkomen bij de verbranding.
– Sommige natuur- en milieuorganisaties zijn van mening dat je de bio-industrie niet kunt gebruiken voor het in stand houden voor de energie vraag. Mogelijk zou biogas samen met wind en zonne-energie de oplossing zijn voor onze energie behoefte ,samen met wat kleinere energie winning zoals hieronder wordt beschreven.

Hoe wordt energie uit getijden benut?

De getijden hebben een groot belang bij bepaalde zaken. Het is dan ook mooi meegenomen dat men de getijden kan voorspellen om belangrijke conclusies te trekken. De getijden hebben bijvoorbeeld een groot belang bij de energielevering. Reeds de 11de eeuw werd er van de getijden gebruik gemaakt om watermolens aan te drijven. Nu bezorgen ze de aandrijfkracht voor turbines. Er werden zelfs getijdencentrales opgericht: de eerste grote getijdencentrale werd opgericht in 1966. Ze is gelegen aan de monding van de rivier de Rance in Saint-Malo, in Frankrijk. Het gemiddelde eb en vloedverschil is er gemiddeld 9 meter! Het vermogen van de centrale is 320MW!

Deze centrale is echter niet meer in gebruik
  • Ze is al tientallen jaren oud en kan niet meer tegen het zoute water.
  • Ook in ons land is er een getijdencentrale: in Rupelmonde.
  • Het is dus een zeer milieuvriendelijke vorm van energie.
  • Maar hoe werkt nu eigenlijk zo’n getijdencentrale?
  • Deze energieomzetting lijkt meer op de standaard hydro-elektrische omzetting door middel van een
  • Stuwdam. In dit geval maakt men bijvoorbeeld gebruik van een baai, waar een behoorlijk verschil heerst
  • Tussen eb en vloed. Die kan men afsluiten met een dam. Zodra er een voldoende hoogte verschil is, opent
  • Men de sluizen, waarna het water via turbines elektriciteit kan opwekken.
Welke voordelen heeft energie uit getijden?

Het raakt nooit op, omdat de getijden altijd weer komen.
Je kunt er veel van bouwen, omdat de wereld uit ongeveer twee derde uit water bestaat.

Welke nadelen heeft energie uit getijden?

De natuur bij de kust wordt er lelijk van. Als mensen bij de kust van de natuur willen genieten, zien ze alleen maar getijdencentrales.
De getijdencentrales kunnen na een lange tijd van energie opwekken de hoeveelheid zout water niet meer aan en moeten gesloten worden of opnieuw worden opgebouwd. Dat laatste kost erg veel geld.

Hoe wordt aardwarmte benut?

Hoe dieper je vanaf de aarde graaft hoe warmer het wordt. Afhankelijk van hoe hoog of hoe laag het land is komt er meestal 30 graden Celsius bij. Om gebruik te maken van deze warmte moet er in de diepte een watervoerende laag zijn. In Nederland is de temperatuur te laag om er elektriciteit van te maken, maar het kan wel gebruikt worden om kassen en gebouwen te verwarmen. In Italië is de temperatuur op een bepaalde diepte zo hoog dat er direct elektriciteit kan van worden gemaakt. Met behulp van een stoomturbine en een generator. Een ander woord voor aardwarmte is geothermisch. (Geo = aarde en thermisch = warmte.)

Welke voordelen heeft energie uit aardwarmte?

– Aardwarmte raakt nooit op.
– Aardwarmte-installaties zijn eenvoudig van opzet. Ze bestaan uit een verticale – of horizontale ondergrondse leiding waardoor een vloeistof wordt gepompt naar een warmtepomp.
– Deze installaties zijn praktisch onderhoudsvrij.
– Aardwarmte-installaties kunnen over de gehele wereld ingezet worden.
– Bij winning van aardwarmte komt water uit de watervoerende aardlagen veelal – van grote diepten (1 tot 2 km), waardoor het een temperatuur heeft die hoog genoeg is om direct te kunnen worden toegepast in tuinbouwkassen.

Welke nadelen heeft energie uit aardwarmte?

Toepassing van aardwarmte beperkt zich voor als nog tot enkele speciale projecten in de woningbouw en de bouw van kassen.

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Wesley van der Linde

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen