Zeespiegelstijging nu en in de toekomst

Onze planeet aarde en de mensheid heeft veel invloed op wat er op aarde gebeurt en zo ook de klimaatveranderingen. Dit kan in negatieve zin, maar ook in positieve zin uitgelegd worden. Gaan we door met de grote uitstoot van Co2 of andere broeikasgassen dan zijn we in staat het klimaat negatief te beïnvloeden, zoals nu al is gebeurd. Echter is het zo dat als we ons inzetten voor een beter klimaat, we de wereld nog zouden kunnen redden…althans, indien we heel snel maatregelen treffen. Om aan de klimaatakkoorden te voldoen, zou voor 2030 de reductie van Co2 met 49 procent moeten zijn gehaald en moet de uitstoot dus jaarlijks met 3 procent omlaag. Momenteel stijgt de Co2 nog steeds heel langzaam. Co2 is niet het enige broeikasgas dat voor problemen zorgt. Methaan is een veel krachtiger broeikasgas en houdt wel 23 keer meer warmte vast dan dezelfde hoeveelheid in Co2. Methaanuitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door veeteelt, maar ontstaat ook bij rijstbouw en bij het verteringproces van plantenmateriaal. Zo kan ook het ontdooien en de daaropvolgende vertering van de veengebieden op de poolkappen een belangrijke rol spelen bij de opwarming van de aarde. Methaan in de atmosfeer speelt ook een belangrijke rol bij de opwarming van de aarde, maar omdat deze een minder lange levensduur heeft dan Co2 en de uitstoot van Co2 het grootste is, heeft Co2 wel het grootste effect op het klimaat.

Water zet uit als het bevriest, maar ook als het verwarmt

Inmiddels is onze aarde al bijna 1 graad opgewarmd en hetzelfde geldt dus ook voor het oceaanwater. Als je metaal verwarmt zet het uit en zo ook water als het wordt verwarmd. Dit is, naast het smelten van de poolkappen, een van de oorzaken dat de zeespiegel stijgt. In de afgelopen 100 jaar is de aarde met een graad gestegen en volgens het klimaatakkoord in Parijs mag dat niet verder oplopen dan maximaal 2 graden totaal. De zeespiegel is in de laatste 100 jaar 20 cm gestegen, maar berekeningen voorspellen dat de zeespiegel deze eeuw nog een meter zal stijgen of zelfs meer. Dit zijn alarmerende berichten, omdat eilanden en kuststroken nu al onder lopen.

Om het klimaat positief te beïnvloeden moeten we veel veranderen. Hieronder zijn een aantal klimaatmaatregelen opgesomd:

 • Onze industrie mag geen grote hoeveelheden Co2 meer uitstoten. Er zijn
  Mogelijkheden genoeg voor alternatieve energie of om de Co2 op te slaan.
 • Onze verwarming in huizen moet over op thermische energie of groene energie.
 • Stroom van ons huishouden of vervoer moet komen van windmolens, zonnepanelen of andere groene energie bronnen.
 • Onze vleesindustrie moet stoppen. Ons slachtvee stoot te veel mest, Co2 of methaan uit en ook het veevoer is een veroorzaker van het feit dat er nog veel regenwoud wordt gekapt.
 • Vervoer van goederen over zee moet stoppen. De grote (container) zeeschepen zijn ook grote luchtvervuilers en veroorzakers van een groot deel van de Co2 uitstoot.
 • Olieplatforms op het land en zee vervuilen en moeten zo snel mogelijk stoppen.
 • Windmolenparken op zee en land blijven de beste alternatieven voor groene stroom.
 • Vrachtwagens, landbouwvoertuigen en auto’s moeten over op elektrisch rijden. Treinen kunnen al op groene stroom rijden, zoals nu al gebeurd in Nederland.
 • Wegwerpplastic moet geheel stoppen. Zo ook het verpakkingsmateriaal van plastic.
 • Er zijn al enkele supermarkten in Europa die al bewezen hebben dat dit zonder kan.
 • Bomen moeten zoveel mogelijk terug geplant worden waar maar mogelijk. Er zouden veel meer grootschalige projecten moeten komen om in droge gebieden aan te planten en om
 • Regenwouden en natuurreservaten te beschermen.
 • De landbouwproducten moeten zoveel mogelijk Co2-arm geproduceerd worden en
  Worden vervoerd. Daarnaast moeten de vervuilende en ongezonde pesticiden worden gestopt.
 • Dit laatste is een van de grootste bedreigingen op aarde en deze nemen we op in deze lijst uit pure noodzaak.
Klimaatveranderingen

Als we echter door gaan op aarde zoals we nu bezig zijn, zal de mens op korte termijn nog grotere gevolgen ervaren van droogte, orkanen, tornado’s bosbranden, misoogsten etc. Wat we met de industriële revolutie van de laatste 200 jaar aan Co2 hebben veroorzaakt, zowel in de lucht als in de zee, is moeilijk in korte tijd terug te brengen. Dit zal echter toch moeten omdat de zeespiegel aan het stijgen is en de schade die de klimaatsveranderingen met zich mee brengt enorm is. Zo ondervindt niet alleen de landbouw schade door bijvoorbeeld de droogte of overstromingen, ook de natuur ondervindt grote veranderingen in negatieve zin. Zo is het zeewater al zo warm geworden dat de helft van al het koraal wereldwijd is afgestorven. Het is niet de schuld van de industrie alleen, het is ook de bio-industrie, de verbranding van fossiele brandstoffen en het kappen van regenwouden die er de laatste 100 jaar voor gezorgd hebben dat de Co2 en de daaraan gekoppelde klimaatopwarming een feit zijn.

Het kan ook te koud zijn

De laatste ijstijd begon ca. 117.000 jaar geleden en eindigde ca. 17.000 jaar geleden. Vooral de laatste 2,5 miljoen jaar zijn er minstens 20 ijstijden geweest die gemiddeld 100.000 jaar duurden en grote gebieden aan de Noord- en Zuidpool onder het ijs legden. Ook Nederland is daar niet aan ontkomen en er zijn dan ook nog veel sporen van deze periodes te vinden in het landschap. De koude perioden werden afgewisseld met warmte perioden van tienduizend jaar of minder. Deze warme klimaat fasen, waarin we ons nu ook bevinden, noemt men interglacialen. De ijskappen van ca. 18.000 jaar geleden hadden een dikte van soms wel 3 km en de hoeveelheid ijs was minstens drie keer meer dan wat er nu nog op de poolkappen te zien is. Deze massa’s ijs uit de ijstijden, maakten dat het zeeniveau tot wel 100 meter lager was dan nu. Nederland was in die tijd verbonden met Engeland en Siberië met Alaska. Ca. 15.000 jaar geleden vond er een omslag plaats, waardoor het klimaat dat we nu kennen ontstond. Het dateert dus van ca. 10.000 jaar geleden. In theorie zouden we na zo’n warme periode naar een koude periode moeten gaan, maar daar is nu door de mens verandering in gebracht.

De interglacialen

Vóór de laatste ijstijd, ongeveer 120.000 jaar geleden, was de temperatuur op aarde een graad hoger dan nu en de zeespiegel stond toen 6 meter hoger. Sinds de industriële revolutie van een paar honderd terug is de temperatuur 1 graad gestegen. Bij de volgende paar graden temperatuur stijging, zal de zeespiegel nog verder stijgen en lopen steden die bij het water liggen als New York, Londen, Shanghai, Rio de Janeiro en ook Amsterdam het gevaar om onder te lopen.

Niet natuurlijke temperatuur stijging

Normaal gaat dus de opwarming van de aarde zeer langzaam en duurt het duizenden jaren voordat er daadwerkelijk verandering in temperatuur is te meten. Nu hebben we er voor gezorgd dat in honderd jaar de temperatuur 1 graad is gestegen. De vijf warmste jaren die ooit gemeten zijn, vielen allemaal na 2010. De marge waarmee de records sneuvelen neemt alleen maar toe. Het zeewater neemt 90% van de warmte op, waardoor de poolkappen door het zee water en het warmere klimaat sterk aan het smelten zijn. De afgelopen dertig jaar verdween dan ook de helft van het ijs op de Noordpool. Wereldwijd is in 100 jaar de zeespiegel ongeveer 20 centimeter gestegen. Het gemiddelde tempo van zeespiegelstijging over deze periode bedraagt ongeveer 2 millimeter per jaar. De afgelopen 25 jaar is de stijging van de zeespiegel echter in een versneld tempo geraakt en heeft nu een stijging van 8 millimeter per jaar bereikt. Dat zou dan omgerekend 0.80 cm per 100 jaar worden.

 • Duidelijk is dat het nooit handig is gebleken om met de ‘kraan open’ te dweilen.
 • Beter is het om de kraan dicht te draaien en de Co2 uitstoot snel te verminderen.
Het KNMI heeft berekend 2017

Het KNMI ging ervan uit dat aan het eind van deze eeuw een stijging van maximaal 1 meter zal zijn bereikt, maar volgens de laatste metingen KNMI, die rekening houden met de sneller smelten van de ijskap op Antarctica kan dat veel hoger uitvallen. Het KNMI heeft berekend 2017 dat bij een worst case scenario een zeespiegelstijging van 2,5 tot 3 meter deze eeuw niet uitgesloten is. De berekening waarmee Nederland nu werkt, is dat de dijken tussen 2040 tot 2050 een zeespiegelstijging van 1 meter moeten aankunnen. Niemand weet precies hoeveel meer de stijging zal zijn, maar bij 5 meter ligt 50% van Nederland onder water, maar niet als er heel veel van onze dijken worden opgehoogd.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen