Zure regen toen en de klimaatveranderingen nu

Momenteel hoor je niet zoveel meer over zure regen, zo als wel het geval was in de jaren 80 en 90. De voorspellingen dat veel naaldbossen dood zouden gaan is gelukkig meegevallen. De getroffen maatregelen om zure tegen te gaan hebben deze doem scenario’s kunnen voorkomen, maar eerlijk is eerlijk, ze waren wat overdreven. De negatieve voorspellingen hebben gelukkig er wel toe geleid dat er veel maatregelen werden getroffen waardoor het milieu en de gezondheid van mensen werd gespaard. Momenteel zitten we opnieuw in een crisis, waar we wel zeker van zijn dat die rampen wereldwijd veroorzaakt. Het is zeker niet overdreven en dan hebben we het natuurlijk over de klimaat opwarming, die voornamelijk een gevolg is van de verbranding van fossiele brandstoffen, het platbranden van regenwoud en de grote veestapel.

Bestaat zuren regen dan nog wel?

Problemen met zure regen zijn door maatregelen sterk vermindert, maar zijn er nog wel. In combinatie met de Co2 uitstoot die ook verzurend werkt, zijn we er nog steeds aan onderhevig. Vroeger waren het voornamelijk de meren in Scandinavië en Canada die door de verbranding van kolen (vooral door industrie en kolen centrales) zuur werden. Deze luchtverontreiniging werd vooral veroorzaakt door buurlanden als Engeland en Amerika. De meren bleken al snel te verzuren en glas helder, omdat er niks in wilde groeien. De hoge zuurgraat wordt nog steeds veroorzaakt door luchtverontreiniging of zure regen.

Wat is zuren regen

Zure regen wordt veroorzaakt door uitlaatgassen van verbrandingsmotoren, industrie en vooral ook door mest. Het wordt in verband gebracht met regen, maar deze neemt maar een derde deel van de vervuilende stofjes in de lucht op en mee naar de aarde. Het over grote deel dwarrelt in gasvorm in de lucht en verplaatst zich door de wind over lange afstanden om vervolgens neer te dalen op de aarde of in zee. Natuurlijk zijn er veel soorten vervuilende gassen en sommigen verdwijnen dan ook in de atmosfeer.

Welke gassen zijn de veroorzaker van zure regen

De vervuilde gassen, die we zure regen noemen zijn: zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), ammoniak (NH3) en vluchtige organische stoffen (VOS) Zure regen is slecht voor het milieu en geeft ernstige verstoringen in de natuur. Ook veroorzaakt het ook dat planten slecht groeien en dus een verminderde oogst. Daarnaast geeft het schade aan materiaal zoals kalksteen en cement dat wordt gebruikt voor gebouwen. Veel monumentale gebouwen gemaakt van mergel en marmer hebben hierdoor schade opgelopen.

Waar van afkomstig

Verzuring wordt veroorzaakt door een combinatie van stoffen, die uit diverse bronnen afkomstig zijn. De stoffen die het meest bijdragen aan verzuring zijn:
– Ammoniak (NH3) is voor ongeveer 50% de grootse vervuiler en wordt veroorzaakt door mest van koeien, varkens, kippen etc.
– Zwaveldioxide (SO2) is voor 20 % veroorzaker van zure regen en voornamelijk afkomstig van raffinaderijen en elektriciteitscentrales met name bij de verbranding van kolen. Een klein deel komt van natuurlijke bronnen zoals vulkanen.
– Stikstofoxiden is voor zo’n 25 % verantwoordelijk voor de uitstoot van zuren regen die voor het grootste gedeelte afkomstig is van verbrandingsmotoren in de scheepvaart of van auto’s.
– Vluchtige Organische Stoffen (VOS). Zijn afkomstig is van chemische oplosmiddelen die afkomstig zijn van verf, lijm, cosmetica of fabricage van plastics of chemische industrie.

regent

Gevolgen zuren regen voor het milieu

In Scandinavië en ook in andere landen heeft de verzuring van de meren en rivieren nu nog steeds een negatief effect op het planten en dieren die er in leven. Vispopulaties in duizenden meren en rivieren zijn intussen sterk vermindert of de meren zijn bijna levenloos. Maar ook op het land geeft het een negatief effectbaan het planten leven en worden bladeren of naalden aangetast. Sommige planten soorten die wel in een zuur milieu kunnen leven, komen daar voor terug. Hierdoor ondervindende de dieren ook weer de gevolgen omdat bijvoorbeeld de nieuwe vegetatie minder voedzaam is. Het is niet allen de natuur of bosbouw die zo te lijden heeft, ook agrariërs merken de gevolgen hierdoor en hebben een verminderde oogst.

Nederland heeft veel kleigronden met veel kalk, die neutraliserend werken op zuren, maar veel zandgronden zijn dat niet. Vaak worden ook andere mineralen in de bodem door zuren aangetast en eerder weggespoeld door het grondwater.

Maatregelen

Maatregelen begonnen tegen zuren regen begonnen vooral in de jaren 80 en 90 omdat bossen en meren sterk te leiden hadden door de verzuring van zure regen. De uitstoot van ammoniak werd toen flink aan banden gelegd, doordat boeren gier niet langer op het land mochten brengen en het direct geïnjecteerd moest worden in de bodem. Door deze maatregel verminderde de uitstoot van ammoniak en was het probleem hiermee groten deels tegengegaan. Ook voor de zware industrieën werden maatregelen opgelegd.

De maatregel betrof tegen de uitstoot van zwaveldioxide door toepassing van rookgasontzwavelingsinstallaties. De emissie van vervuilende uitlaatgassen werd bij het autoverkeer gereduceerd door de invoering van de katalysator. Helaas hebben deze maatregelen er niet voor kunnen zorgen dat de meren toch zuur bleven. Dit heeft met name te maken met de toename van luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door het verkeer van vliegtuigen, scheepvaart, auto’s en uitbreiding industrie.

Vele maatregelen tegen zuren regen hebben wel geholpen

De maatregelen of acties tegen zuren regen hebben wel zeker het verschil gemaakt om het milieu te beschermen. Wel werden rond 1985 de gevolgen van zure regen uit proporties gehaald. Gelukkig heeft het wel tot maatregelen geleid die erger grotendeels hebben voorkomen. Zo werd in Nederland rond die periode de zwaveldioxide met 80 procent vermindert, dat ook weer te danken was doordat we massaal van kolen overgingen naar aardgas. De kolencentrales werden schoner en ook in de rest van Europa. Met name bij de voormalige en vervuilende Oostbloklanden daalde de uitstoot van zwaveldioxide door schonere industrie. Veel huishoudens echter stoken nu nog wel op kolen en smog inde winter perioden is in de steden geen uitzondering.

De gevaren van luchtverontreiniging zijn echter wel toegenomen

Duidelijk is dat de maatregelen om zuren regen tegen te gaan hebben geholpen. Ook de vermindering van schadelijke stoffen die de Ozon laag kunnen aantasten hebben grotendeels geholpen. Doch het gevaar van zuren regen is nog niet geweken, wel vermindert. Dit geld ook voor de ozon aantastende chemische gassen, waarbij de afname van de ozonlaag sterk is vermindert, maar gevaar van gevaarlijke UV stralen is nog steeds aanwezig.

Opwarming aarde

Een veel groter gevaar heeft terecht meer de aandacht en dan spreken we over de opwarming van de aarde. Momenteel zijn er dan ook al veel projecten gestart om de Co2 uitstoot omlaag te brengen. De opwarming neemt echter nog steeds toe en rampen die worden veroorzaakt door droogte, overstromingen en orkanen zijn aan de orde van de dag. Meer schone energie is dus zeer belangrijk en er worden gelukkig meer grote windmolenparken in Nederland in zee gebouwd en zonnecollectoren op het land aangebracht. Het gebruik van maken van groene stroom zou voor iedereen normaal moeten zijn en de kolencentrales moeten zo snel mogelijk dicht. Het gevaar is momenteel wereldwijd en gelukkig is er een wereldwijde aandacht en aanpak. Hopelijk zijn de voorspellingen dat we nog slechts voor honderd jaar op aarde verder kunnen leven……sterk overdreven.

Hopen en doen!

Laten we niet alleen hopen en niet afwachten, maar vooral veel doen tegen de klimaat opwarming. Schone energie heeft de toekomst en kan onze planeet (voor de mens) leefbaar houden.

Tip de redactie

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.

Meer over

Net binnen

Gerelateerde artikelen